BERCESTELER

21 03 2007

 • E˜ger maksud eserse, mısra-ı berceste kafidir ! ² ¦ Koca Ragıp Pa¸sa

 • Mutriba ! Sen ı¸ska dair bir hava bilmez misin ? ² ¦ Tokadˆı Kˆanˆı Ebubekir Efendi

 • Her Ali Haydar de˜gildir, denilmez her seyfe Z¨ulfkˆar ! ² ¦ Ke¸cecizade ˙Izzet Molla

 • Ehl-i dil s¨oyleyemez derdini Allah’a bile ! ² ¦ Hızıra˜gazade Said Bey

 • Eri¸sir menzil-i maksuduna aheste gidenler :

 • Tiz-reftar olanın payına damen dola¸sır ! ² ¦ Hatemˆı ˙Ibrahim Bey

 • Bunun keyfiyyeti tarif olunmaz zevka dairdir… ² ¦ ?

 • Su uyur, d¨u¸sman uyur, haste-i hicran uyumaz… ² ¦ S¸eyh Galip

 • De˜gil b¨ulb¨ul gibi fasl-ı bahara giryemiz mahsus :

 • Senin a¸sıkların ey bˆı-vefa g¨ul her zaman a˜glar ! ² ¦ Ke¸cecizade ˙Izzet Molla

 • Aya˜gı yer mi basar z¨ulf¨une berdar olanın ? ² ¦ Edirnevˆı Necati Bey

 • Bela dildendir ol dildar elinden dˆadımız yoktur !

 • G¨on¨uldendir ¸sikayet kimseden feryadımız yoktur ! ² ¦ Nev‘ˆı

 • Geldimse n’ola ben ¸suara bezmine ahir ?

 • Adet budur ahirde gelir bezme ekabir… ² ¦ Nev‘ˆı

 • Fark eylemeyen cevheri sarraf de˜gildir… ² ¦ Nev‘ˆı

 • Vefakar olmadan ge¸ctik, cefakar olmasa bari ! ² ¦ Mollafeyzˆızade Ra¸sid Efendi

 • Terk-i rahat eyle rahat andadır ! ² ¦ Ke¸cecizade ˙Izzet Molla

 • Kimi ar‘ar dedi kadd-i dildara kimi elif :

 • C¨umlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif… ² ¦ “Muhibbˆı” Kanunˆı Sultan S¨uleyman

 • Kafi bana bilmek beni, hi¸c bilmesin alem :

 • Zira b¨uy¨uk afettir o ¸s¨ohret, neme lazım ! ² ¦ “Giridˆı” Sırrı Pa¸sa

 • G¨oren sanır sefadan sema‘-ı rah ederim:

 • D¨oner d¨oner bakarım kˆuy-ı yare, ah ederim ! ² ¦ Esrar Dede

 • C¸ e¸sm-i insaf gibi kamile mizan olmaz…

 • Ki¸si noksanını bilmek gibi irfan olmaz ! ² ¦ Bursavˆı Tabib Muhammed Bey

 • Yetmez mi tema¸sa-yı cemal, elde sunarsın ?

 • Ey a¸sık-ı mihnetzede, bulduk¸ca bunarsın ! ² ¦ S¸amˆı Mustafa Bey

 • S¨ukut etmek gibi alemde nadana cevab olmaz ! ² ¦ Kefevˆı S¸efi’ˆı Dede

 • Kimseden havf eylemez Allah’dan havf eyleyen ! ² ¦ Ke¸cecizade ˙Izzet Molla

 • Lalenin nak¸sın g¨or¨up, ¨ummid-i bˆu etmez g¨on¨ul… ² ¦ ˙Istanbulˆı S¸inasˆı Muhammed C¸ elebi

 • Behamız a˜gır anın¸c¨un bizim revacımız yoktur… ² ¦ ?

 • Ol zehri Cem de i¸cmi¸s gerdun-ı dˆun elinden… ² ¦ ?

 • Seng ¨uzre g¨osterir zer-i kamil ayarını… ² ¦ Nedim

 • Mecnun ki fena de¸stini seyr etti ser-a-ser,

 • gamhaneme geldi, dedi “Halin ne birader ?” ² ¦ “Deli Birader” Gazalˆı

 • Gamdan ¨olmem, korkarım gayret helak eyler beni… ² ¦ S¸eyh Galib

 • Bir g¨un aranır elde heman bir h¨uner olsun ! ² ¦ Ke¸cecizade ˙Izzet Molla

 • Geldi burc-ı evliyaya padi¸sah-ı namdar ! 1 ² ¦ Fuzulˆı

 • ˙Ilim kesbiyle paye-i rif‘at arzu-yı-muhal imi¸s ancak…

 • A¸sk imi¸s her ne var alemde, ilim bir kil ¨u kal imi¸s ancak ! ² ¦ Fuzulˆı

 • D¨unya evine konduk oturduk bir iki g¨un ! ² ¦ Fuzulˆı

 • Bir g¨un bulur elbet arayan derdine derman ! ² ¦ Ke¸cecizade ˙Izzet Molla

 • Ey gam yine meydan-ı muhabbet sana kaldı… ² ¦ S¸eyh Galib

 • Anlasam bari bidayet mi, nihayet mi nedir ? ² ¦ S¸eyh Galib

 • Garibindir anı ho¸s tut, efendim i¸ste biz gittik,

 • g¨on¨ul derler ser-i kˆuyunda bir divanemiz kaldı ! ² ¦ Hayalˆı

 • Hun-i dil nu¸s ederiz, bade-i hamra yerine ! ² ¦ Hayalˆı

 • Kim halˆas olmu¸s cihandan, olmadan candan halˆas ! ² ¦ Ke¸cecizade ˙Izzet Molla

 • Dar-ı d¨unya deli g¨onl¨um gibi viran olsa !

 • Ne cihan olsa, ne can olsa, ne hicran olsa ! ² ¦ Ta¸slıcalı Yahya Bey

 • Bin safsata bir mısra-ı bercesteye de˜gmez !

 • ˙Indimde esatir-i Felatun hezeyandır… ² ¦ Yeni¸sehirli Avni Bey

 • 1Kanunˆı’nin Ba˜gdad’ı fethine dair. Tarihtir. (Hicrˆı 940, Miladˆı 1534 )

 • 2

 • Hadis-i z¨ulf¨un¨u anma, yılan hikayesidir ! ² ¦ ?

 • Vakt-i ¸sadˆı de gelir, mevsim-i mihnet de ge¸cer ! ² ¦ S¸eyh Galib

 • ˙Istemez do˜gru giden menzil-i maksuda delil ! ² ¦ Ke¸cecizade ˙Izzet Molla

 • Dil-i na¸sadımı ¸sad etmeyen d¨unyada ¸sad olsun !

 • Benim¸c¨un “namurad olsun !” diyenler bermurad olsun ! ² ¦ Nabˆı

 • Murız amma iltifat eden S¨uleyman’dır bize ! ² ¦ S¸eyh Galib

 • Makalˆı ta‘n-ı adadan ne gam erbab-ı irfana :

 • Atarlar seng-i tarizi diraht-ı meyvedar ¨uzre ! ² ¦ Makalˆı

 • G¨ule gˆu¸s ettiremez, bo¸s yere b¨ulb¨ul inler :

 • Varak-ı mihr ¨u vefayı kim okur kim dinler ? ² ¦ Kˆamˆı (?), Karamanlı Kˆanˆı (?)

 • Garez ¨u kin-i adu lutf ile olmaz zail :

 • Sengde muzmer olan ate¸se ab etmez eser ! ² ¦ ?

 • Hased-i kalb-i adu lutf ile olmaz zail :

 • Sengde muzmer olan ate¸se ab etmez eser ! ² ¦ ?

 • Halk i¸cinde muteber bir nesne yok devlet gibi…

 • Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi… ² ¦ “Muhibbˆı” Kanunˆı Sultan S¨uleyman

 • Gerdun sitem-i baht-ı siyah etmeye de˜gmez !

 • Vallahi bu gamhane bir ah etmeye de˜gmez ! ² ¦ ?

 • S¨uhan-ı bihudeden ho¸s gelir avaz-ı horoz :

 • Bari manasın bilmezse hengamın bilir ! ² ¦ Nabˆı

 • Cami‘-i k¨ohne-i bˆı-vakfa cemaat gelmez ! ² ¦ Nabˆı

 • Erzan meta‘-ı fazl ¨u h¨uner ta o denli kim,

 • bin marifet zemanede bir aferinedir.

 • Ebna-yı dehr her h¨unere bir aferin verir :

 • Ya Rab bu aferin ne t¨ukenmez bir hazinedir ! ² ¦ Nabˆı

 • Halkın emvalin alıp sonra teselli vermek,

 • f¨uls-i mahˆıyi soyup ya˜gda pi¸sirmek gibidir…

 • Gˆusfendanın edip ka‘t tarik-ı nefesin,

 • baca˜gından ¨uf¨ur¨up sonra, ¸si¸sirmek gibidir ! ² ¦ Nabˆı

 • Hırka v¨u tac ile zahit, kerem et sıkleti ko !

 • Ademe c¨ubbe v¨u destar keramet mi verir ? ² ¦ S¸eyh¨ulislam Yahya

 • Bize kˆafir diyenin kendide iman olsa…

 • Dahleden dinimize bari m¨uselman olsa ! ² ¦ K¨ufrˆı Behayˆı (?), M¨uneccim Behayˆı

 • Vermem sana ¸cek benden elin ey melek¨ulmevt,

 • cananıma nezreyledi˜gim cana dokunma ! ² ¦ A¸sık ¨ Omer

 • Bir ba¸sıma kalsam ¸sehe, sultana kul olmam ;

 • viran olası hanede evlad ¨u iyal var ! ² ¦ A¸sık Dertli

 • Bir g¨un gelecek sen de peri¸san olacaksın :

 • Ey gonca bu cem‘iyyeti her dem mi sanırsın ? ² ¦ Ziya Pa¸sa

 • Geldi amma neyleyim, sensiz baharın ¸sevkı yok ! ² ¦ Recaizade Mahmud Ekrem

 • Meyan-ı g¨uft ¨u gˆuda bed-meni¸s ˆıham eder kubhun :

 • S¸ecaat arzederken merd-i kıptˆı sirkatin s¨oyler ! ² ¦ Koca Ragıp Pa¸sa

 • Sorsalar ma˜gdurunu gaddar kendin g¨osterir ! ² ¦ Koca Ragıp Pa¸sa

 • Zalim beni s¨oyletme, derunumda neler var ! ² ¦ Leyla Hanım

 • Bir alet-i m¨ulahazadır c¨umle kainat

 • maksud olanı bilmek i¸cin adem m¨udam… ² ¦ Ta¸slıcalı Yahya Bey

 • A¸cma cihanda damen-i aybı saba gibi…

 • Setr eyler kamu g¨ord¨u˜g¨un¨u nitekim t¨urab ! ² ¦ Ta¸slıcalı Yahya Bey

 • Ne g¨uzel vak‘adır kim bu a¸cıp can g¨oz¨um¨u,

 • hab-ı gaflette ge¸cen ¨omr¨um¨u r¨uya g¨ord¨um ! ² ¦ Zatˆı

 • Mihneti kendine zevk etmedir alemde h¨uner…

 • Gam ¨u ¸sadˆı-i felek b¨oyle gelir, b¨oyle gider ! ² ¦ Enderunlu Vasıf

 • Kendi derdi g¨onl¨um¨un billah gelmez yadına ! ² ¦ Namık Kemal

 • D¨u¸smek ¨uzre yıldırım ekser muallˆa tˆak arar.

 • Herkese gitmez belˆa, erbab-ı istihkak arar ! ² ¦ Namık Kemal

 • Dost bˆı-perva, felek bˆı-rahm, devran bˆı-s¨ukun,

 • derd ¸cok, hem-derd yok, d¨u¸sman kavˆı, tali‘ zebun ! ² ¦ Fuzˆulˆı

 • Canıma bir merhaba kıldı ezelde ¸ce¸sm-i yar

 • ¸s¨oyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim ! ² ¦ Ahmet Pa¸sa

 • 3

 • Hayfa ki ge¸cti bilmedik ol ho¸s zaman idi ! ² ¦ Cem Sultan

 • Halini bilmez peri¸sanın peri¸san olmayan ! ² ¦ Ahmet Pa¸sa

 • Zahide mihrab-ı mescid, arife ebru-yı yar :

 • Cilvegerdir pertev-i nur-ı Huda her kˆu¸seden ! ² ¦ Nev‘ˆı

 • Batıl hemˆı¸se batıl ¨u bˆıhudedir veli ;

 • m¨u¸sk¨ul oldur ki suret-i haktan zuhur eder ! ² ¦ Nabˆı

 • G¨uzelsin, bˆı-bedelsin, tarz u tavrın hep m¨usellemdir.

 • Ne ¸care bˆı-vefasın, ah insaniyyetin yoktur ! ² ¦ Halet C¸ elebi

 • Bana sor, ben bilirim lezzetini derd ¨u gamın ! ² ¦ Ahdˆı ?

 • E¸s‘arı b¨oyle s¨oyler, ¨ustadı s¨oyleyince ! ² ¦ Nˆailˆı

 • Noktanın remzin pes-i bada g¨oren agˆahtır. ² ¦ Esrar Dede

 • Pˆırimin sayesinde pˆır oldum. ² ¦ Fahreddin Dede

 • Be¸se bu ku¸s dilidir, bunu S¨uleyman bilir ! ² ¦ Yunus Emre

 • Kalmaz bu cihan b¨oyle ge¸cer, devr-i zamandır. ² ¦ “Semˆaˆı” Dˆıvˆane Mehmet C¸ elebi

 • Tamire yeltenip kalemi bˆı-midat ile

 • Kıldın harap bir nice mamur beytimiz … ² ¦ Necatˆı (?), Fuzˆulˆı(?)

 • Bir aceb sırdır bu kim ikrar g¨u¸c, inkˆar g¨u¸c. ² ¦ “Semˆaˆı” Dˆıvˆane Mehmet C¸ elebi

 • Gelin ey ehl-i hakikat ¸cıkalım d¨unyadan.

 • Gayr yerler gezelim, ¨ozge safalar g¨orelim … ² ¦ Fuzˆulˆı (?)

 • Nusha-i a¸sufte-i divan-ı ¨omr¨um sorma hi¸c !

 • Hat galˆat, mana galˆat, imlˆa galˆat, in¸sa galˆat … ² ¦ (?)

 • Arada hail olmasa sayede aftab olur. ² ¦ “Semˆaˆı” Dˆıvˆane Mehmet C¸ elebi

 • G¨on¨ul muhabbeti bir adet edinmi¸s yoksa

 • ne bende a¸sk ne sende cemal kalmı¸stır. ² ¦ Necatˆı (?)

 • Ba¸sımızdan hi¸c heva-yı z¨ulfiyar eksik de˜gil :

 • M¨urtefi‘ yerdir anın¸c¨un rˆuzgˆar eksik de˜gil ! ² ¦ III. Mustafa

 • ˆIdgehde varalım dˆulˆaba dilber seyrine

 • g¨orelim ˆayˆıne-i devran neler g¨osterir ! ² ¦ Necatˆı (?)

 • S¨ukˆutun vakti ge¸cmi¸s ¸simdi i¸s feryade kalmı¸stır. ² ¦ Fahri Bey

 • Danˆa-dil isen sırrını nadˆane duyurma ² ¦ Bakˆı

 • Sırr-ı gaybi ke¸sfeden yarin dehanıdır bana ² ¦ Ruhˆı-i Ba˜gdadˆı

 • A¸c g¨oz¨un ey bˆıhaber ‘illa’ya yapı¸s, ‘la’yı ko ! ² ¦ Ruhˆı-i Ba˜gdadˆı

 • Her ne derlerse senin hakkında hep efsanedir ! ² ¦ Nef‘ˆı

 • P¨ur ¸sevk ¨ozge nesne imi¸s ‘Cem’ dedikleri ! ² ¦ Riyazˆı

 • Ne ele sagar alır ¸ce¸smi ne meyhane bilir

 • Sorsan amma yine alem onu mestane bilir ! ² ¦ Cevrˆı

 • Mey anda, dilber anda, c¨umle yaran-ı safa onda

 • Ge¸cip cennetten adem sakin-i meyhane olmaz mı ? ² ¦ Vecdˆı

 • ˙Itlaf-ı g¨uher eylemedim ben nazm ile Vecdˆı

 • Bir kanden alıp gevheri bir kane getirdim ! ² ¦ Vecdˆı

 • Sitem hep a¸snalardan gelir, biganeden gelmez ² ¦ Nabˆı

 • A¸sk odu evvel d¨u¸ser ma¸suka sonra a¸sıka

 • S¸em‘i g¨or kim yanmadan yandırmadı pervaneyi ! ² ¦ Gaybˆı

 • Demler o demler idi, zaman o zaman idi ! ² ¦ Fasih

 • Berk ¨u barından biz el ¸cektik bu fanˆı g¨ul¸senin

 • Meyve-i maksud ister olsun ister olmasın ! ² ¦ Fasih

 • Rahat isterlerse mamur olmasın viraneler ! ² ¦ ˙Izzet

 • Sakıya meclise gel cismime gelsin canım

 • Ahdler t¨ovbeler ol sagare kurban olsun !

 • Aya˜gın sakınarak basma aman sultanım

 • D¨ok¨ulen mey kırılan ¸si¸se-i rindan olsun ! ² ¦ Enderunlu Vasıf

 • S¸em‘-i ikbalini tar eylemesin derse felek

 • Ki¸si yaktı˜gı ¸cera˜g ¨ust¨une pervane gerek ! ² ¦ ?

 • Bu ne sırdır, raz-ı a¸skım demeden ben kimseye

 • S¸ehre d¨u¸sm¨u¸s ben seni sevdim diye avazeler … ² ¦ Fuz¯ulˆı

 • Halkın istidadına vabestedir asar-ı feyz

 • Ebr-i nisandan sadef d¨urdane, ef‘i sem kapar … ² ¦ Beli˜g

 • Toplanıp ehl-i hava, her biri bir saz ¸calar

 • C¸ elebi b¨oyle olur bizde de konser dedi˜gin … ² ¦ Muallim Naci

 • 4

 • Minnet Huda’ya devlet-i d¨unya fena bulur

 • Bakˆı kalır sahife-i alemde adımız ! ² ¦ Bakˆı

 • S¨ukutun vakti ge¸cmi¸s ¸simdi i¸s feryada kalmı¸stır ! ² ¦ Fahri Bey

 • Alem ol ayine-yi ibret-n¨umadır kim d¨u¸ser

 • G¨unde y¨uzbin ¸sekle bir vakt ¨u zamanın sureti … ² ¦ Mustafa Tabib-i Diyarbekirˆı

 • Kıllet-i dani¸s olur kesret-i g¨uftara sebep ! ² ¦ Hersekli Arif Hikmet

 • Lazım de˜gil inayeti ehl-i tekebb¨ur¨un :

 • Bah¸seyledim atasın vech-i abusuna ! ² ¦ Nahifˆı (?)

 • S¸eb-i yeldayı m¨uneccimle muvakkit ne bilir ?

 • M¨ubtela-yı gama sor kim geceler ka¸c saat ! ² ¦ Sabit

 • Geh sefa buldu g¨on¨ul ayinesi geh keder…

 • B¨oyledir hal-i cihan, b¨oyle gelir, b¨oyle gider ! ² ¦ Yetim Ali C¸ elebi

 • Dehr i¸cinde bir yıkık divar g¨or¨ursen b¨oyle bil :

 • Bir S¨uleyman m¨ulk¨ud¨ur kim ¸cerh viran eylemi¸s ! ² ¦ Fuzulˆı

 • Sermaye-i ¸sairan t¨ukenmez :

 • D¨unya t¨ukenir yalan t¨ukenmez ! ² ¦ Razˆı (?) , S¸eyh Galip

 • Yıkılıptır bu cihan sanma ki bir dem d¨uzele .

 • Devleti ¸cerh-i denˆı verdi kamu m¨ubtezele !

 • S¸imdi ebvab-ı saadetde gezer hep hazele .

 • ˙I

 • ¸

 • simiz kaldı heman merhamet-i

 • Layezele !

 • ²

 • ¦

 • III. Mustafa

 • Cihanda sanma a¸sık-ı mehcura rahat olur :

 • Neler ¸ceker bu g¨on¨ul, s¨oylesem ¸sikayat olur ! ² ¦ S¸eyh¨ulislam Yahya

 • Muhlis, iyi bak defter-i eltaf-ı H¨uda’ya :

 • Ne masirafı kayıd eyle ne iradı hesab et ! ² ¦ Diyarbakırlı Said Pa¸sa

 • Tevfik-i ˙Ilahi denilir namına Aynˆı,

 • tanzim-i umur-ı d¨u cihan bir ¸seye muhta¸c ! ² ¦ Aynˆı

 • Tahsil-i kemalat, kem alat ile olmaz ! ² ¦ Nabˆı

 • Kasr-ı dil olsun harab ey yar, senin olsun senin .

 • ˙Istemem tamirini, mimar senin olsun senin ! ² ¦ S¸em‘i Dede

 • Turfe d¨ukkan-ı hikemdir ¸su k¨uhen tak-ı felek :

 • Ne ararsan bulunur derde devadan gayri ! ² ¦ Koca Ragıp Pa¸sa

 • Abesten-i safa ve kederdir leyal hep :

 • G¨un do˜gmadan me¸sime-i geceden neler do˜gar ! ² ¦ Rahmˆı

 • Kamilin ta¸s yasdınıp toprak d¨o¸senmektir i¸si :

 • Bali¸s-i rahatta daim cahil ¨u nadan yatur ! ² ¦ Haletˆı

 • Ders-i a¸skın m¨u¸skilin Yahya nice halleylesin ?

 • S¨oyleyenler kendini bilmez, bilenler s¨oylemez ! ² ¦ S¸eyh¨ulislam Yahya

 • G¨or zahidi kim sahib-i ir¸sad olayın der,

 • d¨un mektebe geldi, bug¨un ¨ustad olayın der ! ² ¦ Ruhˆı-i Ba˜gdadˆı

 • Ben ne yazdım, sen ne fehm eyledin, garib efsanedir ! ² ¦ Muallim Naci

 • A¸ctır k¨opek ister ki yemek sohbeti olsun ! ² ¦ S¨ururˆı

 • Deme ger akil isen Ferhad ile Mecnun’a deli :

 • Eylesen halka nazar, her biri bir gˆuna deli ! ² ¦ ?

 • Doyulmaz han-ı ihsana, kanaat gelmez insana ,

 • kerem g¨ord¨uk¸ce ey Bakˆı, gedalardan rica artar … ² ¦ Bakˆı

 • Miratın itibarı belˆı sadeliktendir ! ² ¦ Hersekli Arif Hikmet

 • Gam ¸cekme cam-ı mergi yeksan sunar zamane :

 • Ol zehri Cem de i¸cmi¸s gerdun-ı dˆun elinden … ² ¦ ˙Izzet Molla

 • Yar gelmezse senin payına sen git yarin :

 • Y¨ur¨umezse nola da˜g, ey g¨on¨ul abdal y¨ur¨ur ! ² ¦ Ruhˆı-i Ba˜gdadˆı

 • Nevcivan sevmekte ben piranı ta‘yib eylemem :

 • H¨usn olur ki g¨ord¨u˜g¨unde ihtiyar elden gider ! ² ¦ Ziya Pa¸sa

 • ˙Irtika-ı kadr i¸cin lazım tevazu aleme :

 • S¸emsi g¨or kim sayesin salmı¸s ayaklar altına … ² ¦ Hersekli Arif Hikmet

 • Ge¸ctik ihsanlarından k¨ubera-yı asrın ,

 • bir mazarratları de˜gmezse inayet gibidir .

 • Terbiye kaldı bir i¸skembeci d¨ukkanında :

 • S¸imdi ar eylememek bais-i nimet gibidir ! ² ¦ Kazım Pa¸sa

 • Viran olacak kasra bu ziynet ¸coktur ! ² ¦ Necmˆı

 • 5

 • Noksana nazar eyleyen ahbab de˜gildir… ² ¦ Ha¸smet

 • Koynundan ayırma bil onun kadrini ey ¸suh !

 • Ha¸smet gibi bir nusha-yı irfan ele girmez … ² ¦ Ha¸smet

 • Erdi s¨oz gaayete Bakˆı ne demek lazımdır ? ² ¦ Bakˆı

Reklamlar